BIP Strona główna
www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
 RCKiK
Dane teleadresowe
Godziny pracy
Struktura organizacyjna
Przedmiot działania
Kompetencje
Oddziały Terenowe
Kto jest kim?
 Organy Centrum
Władze
Kompetencje
 Prawo i Finanse
Statut
Regulamin
Majątek
Ogłoszenia i przetargi
Podstawa prawna
Sprawozdania
Zarządzenia
Praca
 Działalność
Załatwianie spraw
Praktyki studenckie
 Archiwa danych
Rejestry
Informacje nieudostępnione
 Menu użytkowe
Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
 Strona główna
 Rejestr zmian
 Mapa serwisu
 www.bip.gov.pl
 Administracja e-bip

 

Kompetencje


OBOWIĄZKI


OBOWIĄZKI DYREKTORA
Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1. Organizowanie działalności podległych jednostek i komórek organizacyjnych w celu zapewnienia:
a) pełnej realizacji zadań Regionalnego Centrum wynikających ze Statutu,
b) poprawy jakości pracy,
c) pełnego wykorzystania przydzielonych składników majątkowych;
2. Kierowanie opracowywaniem planów Regionalnego Centrum w zakresie obszarów działalności, realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne;
3. Ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla bezpośrednio podległych jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy;
4. Udzielanie jednostkom (terenowym oddziałom) i komórkom organizacyjnym wytycznych w zakresie planów i metod pracy, toku postępowania oraz organizacji pracy w ramach swojej sfery działania;
5. Bieżąca analiza i kontrola wykonania przez podległe jednostki i komórki organizacyjne zadań planowych, wydanych aktów normatywnych i własnych poleceń;
6. Nadzorowanie i koordynowanie pracy podległych jednostek i komórek organizacyjnych;
7. Nadzór nad przestrzeganiem zasad prawidłowości, legalności, celowości i gospodarności podejmowanych działań;
8. Zabezpieczenie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony danych osobowych;
9. Nadzorowanie nad wykonywaniem innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA
Dyrektor ponosi osobistą odpowiedzialność za wyniki kierowanej sfery działania oraz
za zastosowanie właściwych środków do uzyskania pozytywnych wyników.
W szczególności Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:
1.Przestrzeganie przepisów instrukcji, aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących podległej sfery działania;
2. Prawidłową realizację zadań gospodarczych, wynikających z przyjętych planów, zapewniającą wysoką efektywność działania;
3.Należytą ochronę i wykorzystanie składników majątkowych Regionalnego Centrum;
4.Pełne, terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie przez jednostki i komórki organizacyjne obowiązującej sprawozdawczości oraz materiałów informacyjnych;
5. Zapewnienie należytego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego;
6. Zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej, ochrony danych osobowych.

UPRAWNIENIA DYREKTORA
W szczególności do uprawnień Dyrektora należy:
1. Podejmowanie, na podstawie obowiązujących przepisów, aktów normatywnych i zadań Regionalnego Centrum, niezbędnych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Centrum;
2. Przekazywanie określonej części swoich uprawnień podległym pracownikom;
3. Zatwierdzanie planów pracy podległych jednostek i komórek organizacyjnych;
4. Składanie oświadczeń w imieniu Regionalnego Centrum w granicach posiadanego uprawnienia, wynikającego ze Statutu.

PODSTAWOWE KOMPETENCJE DYREKTORA REGIONALNEGO CENTRUM
Dyrektor Regionalnego Centrum na bieżąco nadzoruje następujące zagadnienia:
1. Nadzór i kontrola nad działalnością wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych;
2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją zarządzania Regionalnego Centrum;
3. Ocena celów Regionalnego Centrum, a w szczególności nowych przedsięwzięć;
4. Gospodarowanie środkami pieniężnymi Regionalnego Centrum;
5. Nadzór nad całokształtem spraw związanych z reprezentacją i reklamą Regionalnego Centrum;
6. Rozpoznawanie możliwości finansowania przedsięwzięć;
7. Zmiany organizacyjne;
8. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z polityką kadrowo-płacową, szkoleniową;
9. Sporządzanie planów finansowych Regionalnego Centrum.Autor: Ewa Urbińska, Tel: (32) 418 15 92 Fax: (32) 415 33 81, [email protected]
Odsłon: 6367, stan: aktualny
Data dodania: 2003-06-17 14:59
Ważne od: 2003-06-27 0:00
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 11:14


Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik